arbetsmiljö

Allt fler biomedicinska analytiker skadar sig på jobbet

Allt fler biomedicinska analytiker skadar sig på jobbet
Repetitivt arbete, statisk belastning och mycket finmotoriskt arbete ligger bakom många ergonomiska belastningsskador bland biomedicinska analytiker. Arkivbild: Getty images.

Bland sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker har antalet anmälda arbetssjukdomar minskat de senaste fem åren. Men antalet arbetsolyckor har ökat bland biomedicinska analytiker under samma tid. 

27 juni 2019

Det visar Arbetsmiljöverkets senaste statistik över anmälda arbetsskador, det vill säga både arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Med arbetsolycka menas en olycka till följd av en plötslig händelse. Arbetssjukdom är en arbetsskada som uppkommit genom annan skadlig inverkan än arbetsolycka. Exempelvis genom återkommande ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet.

Under 2018 var antalet arbetsolyckor i Sverige ungefär lika många som året innan.

Efter att ha ökat under flera år har däremot antalet anmälningar om arbetssjukdomar minskat sedan 2016. Under 2018 minskade de med 13 procent jämfört med året innan.

Psykosociala besvär är fortfarande den vanligaste anmälningsorsaken, men under 2018 fortsatte antalet anmälda arbetssjukdomar som lett till besvär av psykosocial karaktär att minska med 6 procent bland kvinnor och 11 procent bland män. Detta trots återkommande rapporter om att den psykiska ohälsan ökar i samhället.

– Det är svårt att sätta fingret på vad minskningen kan bero på. Men det behöver inte betyda att den psykiska ohälsan i sig har minskat. Det handlar om anmälningar och det kan finnas många anledningar till att folk inte anmäler, säger Kjell Blom, utredare på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet.

Läs också: Stressen ledde till att hon skar av fingertopparna

I Arbetsmiljöverkets senaste arbetsskaderapport går det inte att se hur arbetsskadorna utvecklats för enskilda yrken. Men siffror som Vårdfokus fått från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskadorna för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker följer i stort sett samma trend – med ett viktigt undantag: arbetsolyckorna för biomedicinska analytiker har ökat fem år i rad.

Så här ser statistiken över arbetsolyckor och arbetssjukdom ut för respektive yrkesgrupp de senaste fem åren.

Biomedicinska analytiker

Antalet anmälningar om arbetssjukdom har minskat: från 37 anmälningar 2015 till 22 anmälningar 2018.

Anmälningarna om arbetsolyckor för biomedicinska analytiker har ökat fem år i rad. Anmälningarna om arbetssjukdom har minskat de senaste tre åren. Bild: Arbetsmiljöverket.

Den i särklass vanligaste orsaken till arbetssjukdom är ergonomiska belastningsskador som står för nästan hälften av anmälningarna. Orsaker som kan sökas i repetitivt arbete, statisk belastning, finmotoriskt arbete osv.

Antalet arbetsolyckor har ökat bland biomedicinska analytiker under de senaste fem åren: från 26 olyckor 2014 till 39 olyckor 2018.

Fall ligger bakom ungefär en fjärdedel av arbetsolyckorna. Den näst vanligaste orsaken är förlorad kontroll över handverktyg eller annat föremål. På tredje plats kommer olyckor i samband med att man lyfter/bär/reser sig.

Sjuksköterskor

Antalet anmälningar om arbetssjukdom minskat kraftigt: från 310 anmälningar 2014 till 178 anmälningar 2018.

Både anmälningarna om arbetsolyckor och arbetssjukdom har minskat de senaste åren för sjuksköterskor. Bild: Arbetsmiljöverket.

Sociala och organisatoriska orsaker står för den största delen av anmälningarna (43 procent). Det handlar framför allt om alltför stor arbetsmängd och mycket hög arbetstakt, men även problem i relationerna med överordnade och kollegor.

Även antalet anmälda arbetsolyckor har minskat: från 478 anmälningar 2015 till 337 anmälningar 2018.

Fallolyckor ligger bakom de flesta anmälningarna, följt av lyfta/bära/resa sig. På tredje plats kommer våld eller hot på arbetet.

Barnmorskor

Även för barnmorskor visar statistiken på en nedåtgående trend när det gäller arbetssjukdom: från 14 anmälningar 2016 till 11 anmälningar 2018.

Anmälningarna om arbetsolyckor har minskat för barnmorskor sedan 2015. Även anmälningarna om arbetssjukdom har minskat sedan 2016. Bild: Arbetsmiljöverket.

Sociala och organisatoriska orsaker ligger bakom 39 procent av anmälningarna, medan ergonomiska belastningsorsaker står för 25 procent.

Även antalet anmälda arbetsolyckor har minskat kraftigt bland barnmorskor de senaste åren: från 16 anmälningar 2015 till 7 anmälningar 2018.

De flesta arbetsolyckor är orsakade av fall.

Röntgensjuksköterskor har ingen egen statistik utan räknas in bland sjuksköterskor.

Fakta

  • Arbetsmiljöverket presenterar varje år statistik för arbetsskador uppdelat på anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.
  • Med arbetsolycka menas en olycka till följd av en plötslig händelse.
  • Arbetssjukdom är en arbetsskada som uppkommit genom annan skadlig inverkan än arbetsolycka. Exempelvis genom återkommande ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet.
  • Sett över en längre tidsperiod har antalet anmälningar varierat kraftigt, bland annat på grund av förändringar i sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida