Växla arbetsuppgifter

Skåne byter kompetensmix till färre sjuksköterskor

Skåne byter kompetensmix till färre sjuksköterskor
Amela Hodzic (S) regionråd i Skåne och personalnämndens ordförande. Foto: Region Skåne

Målet för Region Skånes nya policy är 40 procent sjuksköterskor och 60 procent övrig personal. Syftet är att rätt kompetens ska användas för rätt uppgift - men i bakgrunden finns också svårigheter att rekrytera och pengar som ska sparas.

Region Skåne har stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och tar nu steget att ändra sammansättningen av personalen. Pengar ska sparas, samtidigt som servicevärdar ska avlasta vårdpersonalen som ska få chansen att arbeta på toppen av sin kompetens.

Fördelning: 40-60

I dag fattar personalnämnden beslut om den nya kompetensmixplaneringen. Den innebär att andelen sjuksköterskor ska minskas i förhållande till annan vårdpersonal. Målet är 40 procent sjuksköterskor och 60 procent övrig personal, som undersköterskor, servicevärdar och receptionister. Planeringen för kompetensförsörjning av läkare är inte med i regionens nya plan.

Minskningen av andelen sjuksköterskor i strategin är förhållandevis stor då sjuksköterskorna idag utgör 55 procent och undersköterskorna 45 procent.

– Syftet är att varje medarbetare ska kunna arbeta på toppen av sin kompetens. Vi vill använda rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Det här handlar också om att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Amela Hodzic (S), regionråd och ordförande i personalnämnden.

Karriär för undersköterskor

I planen ingår utbildningsanställningar och utbildningsförmåner för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterskor. Även undersköterskor och medicinska sekreterare ska få kompetensutveckling.

Idag har regionen lättare att rekrytera undersköterskor än sjuksköterskor. I den nya planen är en viktig aspekt att växla uppgifter mellan olika yrkesgrupper.

– Vi vill att undersköterskor också ska kunna utveckla sig och göra karriär. Både sjuksköterskor och undersköterskor, yrkesgrupper med vårdutbildning, ska avlastas med servicevärdar som kan städa, bädda och sköta maten, säger Amela Hodzic (S).

Spara pengar

Förutom att politikerna vill avlasta sjuksköterskorna, räknar de med att spara pengar på omfördelningen av kompetens. Enligt kostnadsanalysen bakom beslutet går det att spara 55 miljoner kronor netto i slutenvården på att minska andelen sjuksköterskor i personalgruppen, vilket är en möjlig besparing med 15 procent i de yrkesgrupperna. Regionens kostnadsanalys är relativt osäker, men ger en fingervisning om hur stor besparingen skulle kunna bli.

Totalt sett ger förändringen ändå en begränsad besparing, då 55 miljoner kronor endast motsvarar 0,3 procent av region Skånes totala personalkostnader 2015.

– Vi gör inte förändringen för att spara pengar, utan för att öka kvaliteten och underlätta för vårdpersonalen. Ekonomin ska följas upp noggrant och om vi sparar pengar ska de investeras i fler vårdplatser och mer personal som kan göra lättare arbetsuppgifter, säger Amela Hodzic.

Men regionen hoppas också att den ändrade kompetensmixen ska minska kostnader för bemanningspersonal då de i slutenvården i hög grad rör sjuksköterskor.

Svårt beräkna för primärvård

För primärvården anser inte regionen att det är möjligt att göra hypoteser kring de ekonomiska effekterna av en annorlunda kompetensmix.

Finns det inte en risk att ni dränerar vården på kompetens?

– Det är verksamheternas behov som ska styra. Vi vill frigöra resurser för sjuksköterskorna, så att de kan arbeta med de arbetsuppgifter de är utbildade för. De berättar för oss att de inte kan ägna sig åt sitt uppdrag, för att de också sköter andra arbetsuppgifter, säger Amela Hodzic (S).

I handlingsplanen nämns också att pilotprojekt ska startas med yrkesgrupper med andra kompetenser, förutom servicevärdarna också receptionister, receptarier och apotekare.

Vårdförbundet Skåne har fått den nya planen för kompetensmix förklarad under samråd. Ordförande Mats Runsten är kluven till planen för kompetensmix. Han är försiktigt positiv till delarna om att regionen vill frigöra sjuksköterskornas arbetstid till de mer kvalificerade uppgifterna.

– Det finns all anledning att se över arbetsuppgifterna och renodla att sjuksköterskor gör det de är skolade för. Vårdförbundet är helt för att rätt kompetens ska användas för rätt uppgift. Det hade varit bra om regionen samtidigt velat behålla andelen sjuksköterskor, men vi har förstått det som att den ska minskas.

”Fungerar inte överallt”

Han är emot att regionen satt en måttstock för hur stor andel av personalen som ska vara sjuksköterskor på 40/60. I regionens handlingsplan läggs stort ansvar på cheferna i olika verksamheter att genomföra fördelningen, inga områden är nämnda som undantag.

– Det finns en oro nu när det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor att regionen ska falla för frestelsen att ersätta dem med annan personal, som inte har tillräckligt fördjupad kunskap. Då riskerar vi att den generella kompetensen sjunker. Jag kan se flera områden där det är omöjligt att nå förhållandet 40/60. Exempelvis operations- eller anestesisjuksköterskor går inte att ersätta med fler undersköterskor.

Har redan prövats i Kristianstad

I regionens strategi för förändringen står att särskilt fokus ska vara på fördelningen sjuksköterskor och övriga yrkesgrupper och att ledningens engagemang för förändringen behöver säkerställas med uppföljning och utvärdering utifrån 40/60 inriktningen i somatisk slutenvård.

Regionen har redan börjat med förändringen av kompetensmix. På intensivvårdsavdelningen i Kristianstad slutade en stor del av sjuksköterskorna i juni i år. En stor del av sjukskötersketjänsterna konverterades till undersköterskor. Ledningen beräknade då att de skulle klara full verksamhet med 24 sjuksköterskor i stället för 38 som det var tidigare.

– Vi vet inte ännu vad det leder till eller kan innebära. Det vet ingen, och det får framtiden visa, säger Mats Runsten, Vårdförbundet Skånes ordförande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida