forskning

Risken för svår covid ökar med stigande bmi

Risken för svår covid ökar med stigande bmi
Andningen är en sårbar punkt för överviktiga, speciellt om man har sin fetma i buken. Det är en av orsakerna till att fetma är en riskfaktor för allvarligare covid. Foto: Getty images.

Socialstyrelsen ser just nu över riktlinjerna för när kroppsvikten ska betraktas som en riskfaktor för allvarlig sjukdom vid covid-19. Den här veckan ska de lämna besked till regeringen om de anser att gränsen ska sänkas.

27 april 2021

I Sverige är halva befolkningen överviktig, det vill säga har ett bmi över 25. Drygt en miljon svenskar lever med fetma och har bmi över 30.

Om Socialstyrelsen föreslår att gränsen sänks från nuvarande bmi 40 till 30 innebär det att betydligt fler svenskar skulle kunna få rätt till sjukpeng och dessutom förtur i vaccinationskön.

Folkhälsomyndigheten har satt gränsen för när fetma ska betecknas som en riskfaktor för covid-19 vid ett bmi på 40 som klassas som grav fetma. Men det gjordes tidigt i pandemin när antalet studier ännu inte var så många.

Nu har ett stort antal studier från hela världen visat att personer med övervikt och fetma har en ökad risk för att drabbas av allvarligare infektion, behöva syrgas och intensivvård. Risken ökar redan vid bmi över 25 och stiger sedan successivt ju högre bmi en person har. Nyligen visade en studie från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC att av dem som vårdats på sjukhus för covid-19 hade 51 procent fetma och 28 procent övervikt. Risken för allvarlig sjukdom och behov av intensivvård ökade med stigande bmi. Det gjorde även risken för dödsfall.

Enligt en rapport från World Obesity Federation som publicerades i mars är dödsfallen i covid-19 tio gånger högre i länder där mer än hälften av den vuxna befolkningen klassas som överviktig. Näst efter hög ålder visar forskningen att kroppsvikt är den största riskfaktorn för att drabbas allvarligt av covid, skriver författarna till rapporten.

En svensk studie från Karolinska institutet som tittat på riskfaktorer bland patienter som intensivvårdats för covid-19 visar att diabetes, fetma och högt blodtryck var för sig är oberoende riskfaktorer för allvarlig covid. Patienter med flera av dessa sjukdomstillstånd har ännu högre risk. I studien som publicerats i BMJ Open ingick drygt 1 000 personer som intensivvårdats. De jämfördes med en matchande kontrollgrupp på 10 000 personer. I en kommentar skriver en av forskarna bakom studien, Per Svensson som är överläkare vid Södersjukhuset, att resultaten bekräftar tidigare fynd att det finns en stark koppling mellan metabola riskfaktorer och svår, intensivvårdskrävande covid-19.

Metabolt syndrom

Innefattar minst tre av följande komponenter: övervikt/bukfetma, förhöjt blodtryck, insulinresistens/rubbad glukos-insulin homeostas och blodfettsrubbning.

Det metabola syndromet ökar risken för stora folkhälsosjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och även vanliga cancerformer.

Källa: FYSS

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida