Stora olikheter mellan lärosätena

En rapport från Högskoleverket visar att systemet med validering ännu är i sin linda. Det är också få som använder möjligheten att få sin reella kompetens bedömd.?

På landets universitet och högskolor har bedömningar av reell kompetens låg prioritet. ?

– Den enkät vi genomförde förra året visar att det råder en viss villrådighet på området, säger Aleksandra Sjöstrand, utredare på Högskoleverket. ?

Högskoleverket hade under 2008 och 2009 ett regeringsuppdrag att följa högskolornas arbete med bedömning av reell kompetens. Rapporten visar att lärosätena skapar olika regler kring detta och att de sällan har de rutiner och tydliga kriterier som de borde. Ofta brister även informationen, vilket gör det svårt för den enskilde att jämföra hur de olika skolorna agerar. ?

Det tjugotal högskolor som Vårdfacket har varit i kontakt med tar emot få ansökningar om bedömning av reell kompetens från sjuksköterskor med äldre examen. ?

Generellt rör det sig om ett litet antal per termin. Bedömningen görs oftast utifrån tidigare betyg och kan ge den sökande vissa tillgodoräknanden. Däremot görs inga individuella bedömningar av den sökandes praktiska yrkeserfarenhet, exempelvis genom intervjuer eller tester. Att göra det ställer särskilda krav på högskolan. Bland annat att ha tillgång till bedömare, som är väl insatta i både det akademiska systemet och den kliniska verkligheten. Enligt högskolorna är ett sådant förfarande komplicerat, tidskrävande och dyrt. ??

Aleksandra Sjöstrand efterlyser trots detta en generösare hållning från lärosätenas sida. ?

– Frågor om livslångt lärande och om att ta till vara människors kompetens, oberoende av hur den har skaffats, har blivit allt viktigare både internationellt och i Sverige. Såväl den nuvarande som förra regeringen samt eu betonar betydelsen av att arbeta fram metoder för att göra sådana bedömningar.?

Men universitet och högskolor understryker vikten av akademiska förkunskaper.?

– Det är viktigt att den sökande bedöms kunna klara av en akademisk utbildning på avancerad nivå, som specialistsjuksköterskeutbildningen är. Kunskaper i vetenskaplig teori och metod behövs, säger Åsa Nandorf, enhetschef på Karolinska institutet, ki, i Stockholm. ??

När ki prövar behörighet så görs en individuell bedömning utifrån bifogade meriter. Man prövar också den sökandes reella kompetens även om den sökande själv inte ansökt om det. ?

– Vi ber sökande att skriva ett brev där de ska beskriva sina faktiska kunskaper och så långt som möjligt styrka dem med intyg. Däremot har vi inga formella samtal eller test för prövning av reell kompetens, säger Åsa Nandorf.

TIPS!
Den som får ett negativt beslut efter bedömning av reell kompetens kan överklaga hos Överklagandenämnden för högskolan. www.onh.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida