Sex sjuksköterskeutbildningar håller inte måttet

Bristerna handlar framför allt om att studenternas examensarbeten saknar vetenskaplig grund. (Uppdaterad 25 februari, kl. 17.00)

19 februari 2014

Universitetskanslersämbetet har utvärderat kvaliteten vid landets 25 sjuksköterskeutbildningar. De flesta håller hög nivå, men där finns också brister.
Kvaliteten på kandidatexamen bedömdes på samtliga lärosäten i landet, medan sjuksköterskeexamen bedömdes på alla utom på Högskolan i Skövde. Där fanns inte tillräckligt många examensarbeten att granska.

Hög kvalitet på de flesta

De flesta höll hög kvalitet när det gällde sjuksköterskeexamen, Malmö högskola till och med mycket hög. Högskolan Väst och Mittuniversitetet fick däremot betyget bristande kvalitet.
Kvaliteten på kandidatexamen nådde inte samma nivå. Den brast vid Malmö högskola, Mittuniversitetet, Sophiahemmets högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet. Linnéuniversitetet däremot toppade med mycket hög kvalitet.

Examensarbetena allt bättre

Bedömargruppen anser att examensarbetena generellt har ökat i kvalitet, vilket uppskattas av Vårdförbundet.
– Vi ser det som mycket positivt att studenternas examensarbeten generellt sett har ökat i kvalitet de senaste åren, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en kommentar till utvärderingen.

Hon betonar vikten av att studenterna under utbildningen tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt.

Allt mer krävs i yrket

Erik Westberg, studenthandläggare på Vårdförbundet, tycker att det är viktigt att få bort bilden av sjuksköterskans yrke som renodlat praktiskt. Vården blir allt mer avancerad och kunskapsintensiv.

– För att bedriva god omvårdnad behöver vi hela tiden söka ny kunskap, vara nyfikna och kritiska, säger han. Det är lätt att ta det sjuksköterskan gör för givet. Akademisk kunskap hjälper oss att beskriva och utveckla det vi gör. Det är till stor nytta för patienter, vårdens utveckling och värderingen av yrket. Det gör det också lättare för oss att motivera högre lön, säger han.

De lärosäten som visat sig ha brister har nu ett år på sig att rätta till dessa, framför allt avsaknad av vetenskaplig grund, för att inte riskera att förlora sina examenstillstånd.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida