Cancerforskare är fortfarande oeniga om sambandet mellan cancer och nattarbete. Studier har hittills pekat åt olika håll.

Men nu visar en ny stor analys av tidigare forskning, en så kallad metastudie, att nattarbete under längre perioder verkar öka risken för cancer hos kvinnor. Särskilt bröstcancer men även andra cancerformer.

Hur mycket natt?

En anledning till att ämnet är omstritt och att forskningsresultaten hittills inte varit samstämmiga är att nattarbete under både kortare och längre perioder ingått i tidigare studier. Den kinesiska onkologen Xuelei Ma ville därför sätta fokus på riskerna med mer långsiktigt nattarbete i sin studie.

Det generella resultatet visar att kvinnor som jobbar natt under längre perioder i livet har ökad risk för cancer med 19 procent.

I metaanalysen tittar forskarna också närmare på just gruppen sjuksköterskor. Det resultatet visar att sjuksköterskor som arbetar nattskift under längre perioder ökar risken för bröstcancer med 58 procent. Risken för cancer i mage och tarm ökar med 35 procent och risken för lungcancer ökar med 28 procent.

Utifrån tidigare bröstcancerstudier har forskarna också räknat ut att risken för bröstcancer ökar med 3, 3 procent för vart femte år med nattarbete.

Brist i analysen

Av alla analyserade yrkesgrupper som arbetade natt hade sjuksköterskor störst risk att utveckla bröstcancer.

Att sjuksköterskor uppvisar högre cancerrisk tror forskaren Xuelei Ma kan bero på att de jobbar mer natt än andra. För även denna analys har brister, framför allt i att definitionen av "långsiktigt nattarbete" inte är helt konsekvent.

Läs också: Högre dödlighet hos sjuksköterskor som arbetar natt

Cancer är en stor folksjukdom och skiftarbete ökar över hela världen. Den kinesiske forskaren efterfrågar därför fler precisa och säkra kohortstudier som kan bekräfta resultatet av metaanalysen.

Osäkert var gränsen går

Fler studier av effekterna av långsiktigt nattarbete efterfrågar också Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet som 2016 gjorde en egen översikt av kunskapsläget som pekade på kopplingar mellan skiftarbete och ökad risk för typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och viss cancer.

– Om man jobbar natt några enstaka gånger per år, att det skulle innebära ökad cancerrisk tycker jag verkar osannolikt. Finns det en risk så gäller det mest troligt de som arbetar natt under längre perioder av livet, men var de kritiska nivåerna finns vet vi inte, säger han.

Mer forskning behövs

Här borde det vara möjligt att gå vidare med forskningen, bland annat med hjälp av de personalregister som finns hos stora arbetsgivare i vården, anser Kecklund. En annan viktig faktor som forskningen behöver ta hänsyn till är att det tar lång tid att utveckla cancer.

Läs också: Hälsorisker vid skiftarbete - det här visar forskningen

Trots att frågan är kontroversiell och trots att studier pekar åt olika håll så anser Göran Kecklund att de samband som hittills framkommit mellan nattarbete och cancer, men också hjärt-kärlsjukdom, är tillräckligt starka för att arbetsgivare ska bry sig och vidta försiktighetsåtgärder.

– Vi kommer att behöva ha människor som jobbar natt, men det är viktigt att försöka organisera nattarbetet så att det innebär så få risker som möjligt.