Systematiska problem

Allvarliga brister inom Göteborgs förlossningsvård

Allvarliga brister inom Göteborgs förlossningsvård
Ivo:s tillsyn visar på fortsatta allvarliga brister inom Sahlgrenskas förlossningsvård. Bilden är från Östra sjukhuset.

Kompetens och journalföring brister, och dessutom haltar samarbetet mellan läkare och barnmorskor, visar Ivo:s tillsyn.

Vårdfokus har i flera artiklar berättat om den pressade arbetsmiljön på förlossningen vid Sahlgrenskas universitetssjukhus, som är uppdelad mellan Mölndal och Östra. Personalen har klagat på underbemanning, stress och kraftig övertid, samtidigt som det förekommit flera allvarliga vårdincidenter.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bedömde att det rörde sig om återkommande systembrister och inledde därför en tillsyn i början av året. Den är nu klar och visar på fortsatta problem.

Dålig personalsamverkan

Bland annat brister personalens samarbete på SU/Mölndal. I flera fall har ansvariga barnmorskor tagit ett alltför stort ansvar och frångått gällande rutiner, bland annat genom att inte tillkalla och samråda med ansvarig förlossningsläkare. Det skriver Ivo i sitt beslut och pekar på att vårdgivarens insatser för en bättre teamsamverkan inte räcker.

I dag saknar förlossningen en plan som säkerställer att vikarier och personal som återkommer efter längre ledigheter har den kompetens som krävs. Denna brist har i vissa fall varit en bidragande orsak vid allvarliga händelser, enligt Ivo.

Körkort för vissa uppgifter

I flera fall har rutinerna för värkstimulering inte följts. Samtidigt saknas i många fall teknisk kunskap för att bedöma fostrets tillstånd. Målsättningen är att all personal ska vara CTG-certifierad, men vid tidpunkten för Ivo:s inspektion hade bara 75 procent av barnmorskorna och 50 procent av läkarna uppnått detta.

Ivo föreslår att förlossningen inför någon form av körkort som ger rätten att utföra vissa arbetsuppgifter.

Journalföring som lett till skador

Ytterligare ett allvarligt problem är dokumentationen, som enligt Ivo ibland är så knapphändig att det vid en eftergranskning varit omöjligt att förstå och bedöma vårdförloppet. Detta är något som vid ett par tillfällen varit en bidragande orsak till att felaktiga beslut har fattats, vilket också resulterat i vårdskador.

För att komma åt problemen ska bland annat journalgranskningar genomföras. Ivo kommer att följa detta arbete i framtida tillsyn.

Fler jourläkare kan behövas

Ivo vill även att det görs en riskanalys kring den undermåliga tillgången på läkarkompetens under jourtid. Vid akuta fall eller när arbetsbördan är stor tvingas ibland barnmorskor ta ett ansvar som ligger utanför deras kompetensområde.

Ytterligare ett problem handlar om internutredningarna vid vårdskador, som ofta är segdragna och saknar viktig information om tidpunkt och hur arbetsbelastningen såg ut. Sahlgrenska har skapat en patientsäkerhetsgrupp för att komma tillrätta med problemen. Den kommer dock inte att göra några utredningar under sommarmånaderna juni, juli och augusti på grund av resursskäl.

Detta ser Ivo som en stor brist, och pekar på att en tidig utredning är viktig för att kunna få en så korrekt bild av händelsen som möjligt och för att kunna vidta akuta åtgärder.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida