Läkemedel

Inhalationsteknik är en färskvara

Inhalationsteknik är en färskvara
Att patienten vet hur inhalatorn ska användas är viktigt för behandlingsresultatet. Arkivbild: Getty Images

För personer som har astma och kol är det viktigt att använda rätt inhalationsteknik. Men förmågan kan variera över tid och risken att behandlingen inte fungerar optimalt ökar om patienten använder olika typer av inhalatorer. 

4 februari 2019

Det framgår av en genomgång av olika typer av inhalatorer och hur de ska användas i Läkartidningen, skriven av tre experter inom området.

På marknaden finns i dag en rad olika inhalatorer för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol.

Två huvudgrupper

Inhalatorerna kan delas in i två huvudgrupper: sådana som producerar aerosol respektive pulverinhalatorer.

En aerosolinhalator genererar ett moln av partiklar som ska inhaleras långsamt. Vid inhalation från en pulverinhalator krävs en kraftigare inandning.

Men inom de båda huvudgrupperna finns det dessutom en rad olika sorts inhalatorer som alla kräver lite olika tekniker för att ge ett gott resultat.

Viktigt kontrollera tekniken

Oavsett vilken typ som används varierar förmågan att utföra en optimal inhalation inte bara mellan personer utan också för en och samma individ beroende på hur sjuk denna är och hur hen beter sig vid inhalationen.

Många patienter som vid ett tillfälle kan utföra en korrekt inhalation gör ändå fel efter några månaders behandling. Enligt författarna är kunskapen om hur man använder en inhalator därför att betrakta som färskvara. De understryker vikten av att kontrollera inhalationstekniken vid varje besök hos läkare eller astma- kolsjuksköterska.

Instruktion, träning och kontroll av inhalationsteknik har hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och kol. Detta är även något som understryks i den översikt som presenteras i Läkartidningen. Risken att göra fel vid inhalationen ökar än mer om patienten använder olika inhalatorer, särskilt olika typer av inhalatorer.

Byte försämrar ofta

Byte av inhalator försämrar ofta behandlingsresultatet och måste enligt författarna föregås av noggranna instruktioner om hur den nya inhalatorn ska användas.

Samtidigt skriver de att om en inhalator används på ett korrekt sätt finns det goda förutsättningar för att behandlingen ska fungera.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida