utredda fall

Sjuksköterska befaras vara patientfarlig

Patienter har inte fått läkemedel, de har fått fel dos eller på fel tid. Själv verkar sjuksköterskan sakna insikt om allvaret. Men nu sätter Ivo ner foten och vill ge henne en treårig prövotid på grund av oskicklighet.

27 februari 2019

Sjuksköterskan, som arbetar på en klinik vid ett större sjukhus, har vid flera tillfällen brustit i sin yrkesutövning som legitimerad sjuksköterska, anser Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Det handlar om brister i läkemedelshantering, informationsöverföring, rutiner och omvårdnad. Oskicklighet har tidigare varit ett ovanligt skäl att anmäla sjuksköterskor. 

Sjuksköterskan anmäldes av arbetsgivaren efter ett stort antal incidenter under hennes första år. Hon hade flera års erfarenhet när hon började, men begick trots det allvarliga misstag gång på gång som resulterat i flera avvikelserapporter. Sjuksköterskan har stöttats med förlängd introduktion, extra stöd och kontinuerlig uppföljning. Hon har fått färre patienter och kompetensen runt henne har förstärkts. Trots det fortsatte problemen.

Följde inte rutinerna

En av händelserna gäller att sjuksköterskan inte följde rutinerna för hantering av perikarddrän. Enligt Ivo:s utredning har det inneburit en betydande risk för patientens säkerhet. Sjuksköterskan själv har medgett att hon inte följde rutinen, men anser att problemet var att patienten inte litade på henne.

En annan händelse gäller en patient som inte fick ett läkemedel som sjuksköterskan journalfört att hon har administrerat. Även här har sjuksköterskan medgett att det hänt att hon signerat i patientjournalen att hon administrerat läkemedlet innan hon i verkligheten har gjort det, och att saker kan ha kommit emellan som gjort att patienten inte fått läkemedlet. Detta utsätter patienter för allvarliga risker, anser Ivo.

Beställde inte blod

Vid ett tillfälle skulle sjuksköterskan beställa blod som var ordinerat till klockan 10 och 12 till en patient. Klockan 14 var det fortfarande inte beställt och patienten fick det inte förrän till kvällen. Sjuksköterskan säger i det utredande samtalet med Ivo att hon trodde att hon beställt, men att hon gjort fel på något sätt, men att hon ansåg att det inte var bråttom med att ge blod.

Vid ett annat tillfälle när en patient inte fick sitt läkemedel i tid skyllde sjuksköterskan på att det inte fanns i läkemedelsautomaten eller att hennes kort dit inte fungerade. Något som inte visade sig stämma. Patienten blev utan det ordinerade läkemedlet i två dagar.

Saknar nödvändig kompetens

Enligt Ivo:s utredning har sjuksköterskan brustit i sin yrkesutövning vid sammanlagt elva tillfällen, sju av fallen rör läkemedelshantering.

Ivo gör därför samma bedömning som arbetsgivaren, att sjuksköterskan ”uppenbart saknar nödvändig kompetens avseende läkemedelshantering”. På grund av den bristande kunskapen befaras hon utgöra en fara för patientsäkerheten. Ivo noterar också att sjuksköterskan själv inte verkar uppleva sina brister som ett problem. Hon anser inte att hon är patientfarlig och säger att även om hon inte kan säga att hon aldrig gjort något fel så ligger det mesta på organisationen.

Prövotid på grund av oskicklighet

Ivo begär nu att HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ålägger sjuksköterskan en treårig prövotid och har utarbetat ett förslag till prövotidsplan.

Läs också: Rekordmånga legitimationer återkallade

Att Ivo yrkar på att en sjuksköterska får prövotid eller indragen legitimation beroende på bristande kunskap eller oskicklighet är inte så vanligt. När myndigheten analyserade alla tillsynsärenden under 2017 visade det sig att 75 av de 281 personer som utretts var sjuksköterskor. Av dem handlade:

  • 32 fall om missbruk.
  • 21 fall om brott begångna på eller utanför arbetsplatsen.
  • 18 fall om oskicklighet.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-32516/2017-23

Prövotid

  • Det är Ivo som utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal som har fått en treårig prövotid efter beslut från HSAN.
  • Under prövotiden träffar Ivo hälso- och sjukvårdspersonalen och följer att personen uppfyller villkoren i den prövotidsplan som oftast följer med ett beslut om prövotid.
  • I prövotidsplanen ska det fastställas vad den legitimerade ska följa för att komma till rätta med de missförhållanden som lagts till grund för beslutet om prövotiden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida