Ny läkemedelsföreskrift

Socialstyrelsen försvarar nya regler för delegering

Socialstyrelsen försvarar nya regler för delegering
- Det är olyckligt att fokus hamnat på endast en del av förslaget till ny läkemedelsföreskrift, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen.

Förslaget till ny läkemedelsföreskrift har väckt en intensiv debatt bland sjuksköterskor. Nu svarar Socialstyrelsens jurist Lisa van Duin på kritiken: Delegering får bara ske när det är patientsäkert. Bara för att möjligheten finns betyder det inte att man ska.

Just nu skriver många av de över 100 remissinstanserna de sista raderna på sina svar. Den förlängda svarstiden går ut den 15 oktober. Den delen av förslaget som öppnar för att delegera läkemedelshantering även i slutenvården har hos många sjuksköterskor väckt både oro över patientsäkerheten och ilska. Samtidigt har arbetet med att även ändra delegeringsföreskriften just påbörjats på Socialstyrelsen. Här svarar Lisa van Duin, som är ansvarig jurist för förslaget på Socialstyrelsen, på Vårdfokus frågor.

På vilket sätt ökar patientsäkerheten när det blir tillåtet att delegera läkemedelshantering?

– Den nya läkemedelsföreskriften måste ses som en helhet, som ökar patientsäkerheten. Vi lägger mer ansvar på vårdgivare och verksamhetschefer, vi har stärkt upp vad man måste göra när man iordningställer och ger läkemedel, vi har stärkt upp att man måste utkräva kompetens på ett nytt sätt när man delegerar.

Vi måste titta på hur sjukvården ser ut i dag och vad vi kan göra för att öka patientsäkerheten. Det är olyckligt att en enda bestämmelse i föreskriften fått så stor uppmärksamhet, när många andra delar stärker patientsäkerheten.

Är det inte bra att professionen signalerar om de inte tycker att den delen är patientsäker?

– Jo, det är jättebra att vi får in synpunkter. Men det är olyckligt att fokus ligger på en enda fråga.

Görs inte delegeringsdelen om bara för att effektivisera vården?

– Nej, vi har inte pratat om effektivisering av vården i vårt arbete. Vi har pratat om tydliga regler, och så få som möjligt. Många i vår förstudie tyckte att det inte är tidsenligt att dela på öppen- och slutenvård, för skillnaden är inte längre lika stor.

Har ni förstått under arbetets gång att många sjuksköterskor är emot att släppa delegeringsförbudet?

– Ja, vi har varit medvetna om att det finns grupper som tycker att delegering i slutenvården inte ska vara tillåten. Men vi har fått många andra synpunkter också. Utmaningen är att föreskriften ska fungera för all i hälso- och sjukvård.

Hur tar ni till er deras åsikter?

– Vi har varit på ett givande möte med Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Vi tyckte olika om del saker. Förslaget är ute på remiss, remissen är till för att man ska ha åsikter.

Har ickelegitimerad personal tillräcklig kompetens för att klara det nya kravet att rimlighetsbedöma ordinationen?

– Finns kompetensen inte, så ska arbetsuppgiften inte delegeras.

Ni får kritik för att inte ha gjort någon studie innan förslaget. Varför har ni inte det?

– Det gör vi inte när vi tar fram föreskrifter.

Ser ni en risk i att delegering kommer att införas brett, som i hemsjukvården?

– Vi måste lita på att vårdgivarna ger en god och säker vård. Vi kan inte gå in och bestämma hur det ska se ut på alla ställen i Sverige. Vi ger ett ramverk.

Det finns många andra bestämmelser som reglerar hur hälso- och sjukvården ska utföras. Det är inte möjligt att delegera all läkemedelshantering.

Idag bryts mot förbudet i föreskriften. Vi måste landa någonstans där det fungerar. Vi kan inte ha föreskrifter som vården bryter emot.

I Socialstyrelsens undersökning om patientsäkerhet framkommer att kommunerna bedömer läkemedelshantering som det största riskområdet. Är det då inte farligt att föra in hemsjukvårdens arbetssätt till slutenvården?

– Vi har gjort många förändringar just för att säkra upp patientsäkerheten i hemsjukvården i den nya föreskriften. Nu ska man kontrollera mycket mer än tidigare.

Delegering får bara ske när det är patientsäkert. Bara för att möjligheten finns betyder det inte att man ska. Vi litar på att vården själv klarar av att besluta om när det är säkert och inte.

I konsekvensutredningen till förslaget står att sjuksköterskornas arbetstid kan frigöras till andra arbetsuppgifter. Vilka?

– Ja. Jag känner inte hälso- och sjukvården på det sättet att jag kan säga vad.

Skulle nästa steg kunna vara att sjuksköterskorna i sin tur avlastar läkarna, genom att få ordinera läkemedel?

– Vi har fått en hel del propåer och önskemål om att sjuksköterskor ska få utvidgad ordinationsrätt de senaste åren. Fler grupper av sjuksköterskor vill in och få ordinationsrätt och det ska vi titta på.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida