Hyrsjuksköterskor

AST och tydlig ledning kan minska hyrberoendet

AST och tydlig ledning kan minska hyrberoendet
Bristen på personal gör kommuner och regioner fortsatt beroende av inhyrd personal. Men kostnadsökningen har stannat av. Arkivbild: GettyImages

Utbildningstjänster med lön för sjuksköterskor, AST och liknande, är en av de åtgärder som visat sig effektivt för att minska regionernas hyrberoende. Det framgår av en ny rapport från SKL.

Rapporten kommer från projektet ”Oberoende av inhyrd personal” som drivs i regi av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Syftet är att minimera användandet av hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Rapporten diskuterar en rad tillvägagångssätt som samlats in från regionerna, som kan minska beroendet och sänka kostnaderna.

Målet att bli hyroberoende år 2019 har fått överges och kostnaderna fortsätter att öka. Men visionen lever.

Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Karin Melander är HR-direktör i Region Skåne och nationell projektledare. Hon ser inga fördelar med att vara beroende av inhyrd personal, utom möjligen att de kan vara en tillfällig lösning när en ny verksamhet startas. Trots fortsatta kostnadsökningar är hon nöjd med utvecklingen.

– Kostnadsökningstakten för hyrpersonal minskade under 2018 och det är väldigt positivt, men helt nöjda kan vi inte vara så länge det finns verksamheter som fortfarande är beroende, säger hon.

Åtgärder som fungerat bäst

Elva regioner lyckades minska sina hyrkostnader mellan 2017 och 2018, bland annat Blekinge, Dalarna, Gotland, Jämtland, Sörmland, Västerbotten och Västra Götaland.

–  Det är exempel på regioner som har använt de åtgärder som fungerat bäst. Regionerna beskriver att tydlig ledning är en viktig förutsättning för att lyckas. Det betyder att alla – från regiondirektörer till första linjens chefer ute i verksamheterna – strävar mot målet att vara oberoende av hyrpersonal, säger Karin Melander.

Andra, mer konkreta, åtgärder som har minskat behovet av hyrpersonal är utveckling av arbetssätt, nya schemamodeller, interna bemanningspooler och lönetillägg och bonusar. Även akademisk specialisttjänstgöring med lön under utbildningen, AST, och liknande för sjuksköterskor har varit en framgångsfaktor.

– Det är brist på specialistutbildade sjuksköterskor och kompetensförsörjningsplanen i Region Skåne visar att den kommer att öka. Därför är det viktigt att vi bidrar till att sjuksköterskor kan specialisera sig med någon form av ersättning. Där behövs de statliga satsningarna på vårdpersonal som regeringen nyligen presenterade.

”Håll ut”

Rapporten konstaterar att det är viktigt att fortsätta det regionala och nationella arbetet. Den uppmaning som projektet skickar vidare till regionerna lyder: ”Beskriv fokusområden – fatta beslut – ta ansvar – håll i och håll ut!”.

– Det handlar om det alla regioner anger som den generellt viktigaste åtgärden: att det finns en ledning som tar ställning och vågar fatta beslut om att vara oberoende. Det gäller att fortsätta hålla den linjen, säger Karin Melander.

Mer om hyrkostnader

  • Den totala kostnaden för hyrpersonal var 5,4 miljarder år 2018. 
  • Kostnaderna skiljer sig mycket åt mellan regionerna. Jämfört med egna personalkostnader var de till exempel 13 procent i Västernorrland år 2018 men i Skåne var den knappt 2 procent.
  • Under det sista kvartalet förra året var kostnaden för hyrpersonal i genomsnitt nästan 4 procent av den totala personalkostnaden.
  • Rapporten Projekt - oberoende av inhyrd personal behandlar åren 2016-2018 och kommer från SKL:s nätverksgemensamma projekt med samma namn. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida