Kommunerna vill vara med på it-tåget

Redan i dag utförs merparten av all vård i hemmet. För att det ska kunna ske på ett säkert sätt måste informationen kring patienten kunna delas mellan exempelvis kommunen, vårdcentralen och sjukhuset.

Det är självklart att kommunerna behöver vara med på it-utvecklingen runt patienten, anser Catharina Mann. Hon är ordförande i den styrgrupp som kommundirektörerna i våras bildade för att samla sig kring it-frågor, såsom landstingsdirektörerna har gjort.

I den nationella it-strategin (se faktaruta) talas det mycket om patientnytta och att det ska vara enkelt för medborgarna att få tag på relevant information om vård och hälsa och den egna hälsosituationen.

Catharina Mann, som ser det ur kommunernas synvinkel, vill att den öppenheten gentemot medborgarna ska råda inom i princip alla kommunens ansvarsområden.

? Är man intresserad av att få en plats på ett äldreboende ska man i lugn och ro kunna gå in på nätet ? kanske tillsammans med en anhörig ? och läsa om kvaliteten på de olika äldreboendena i kommunen och även lägga in en ansökan. Men även missbrukare och personer med dubbeldiagnoser bör, med vissa undantag, kunna läsa sina egna akter på nätet, säger hon.

För att patienterna ska kunna läsa sina egna journaler elektroniskt krävs en lagändring (se artikel om patientdatalagen på sidan 16). En motsvarande ändring i socialtjänstlagen är inte nödvändig. Inom socialtjänsten är varje akt individbunden och det som krävs för att lägga ut den för elektronisk åtkomst är klientens medgivande och att det sker på ett säkert sätt.

För att datasystemen ska kunna samverka på ett smidigt sätt krävs en gemensam struktur för vad som ska journalföras, på vilket sätt och vilka termer och begrepp som ska användas. Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att ta fram en nationell it-struktur som det är tänkt att alla vårdgivare ska följa. Arbetet ska vara klart 2009.

? För att vara säker på att även kommunerna ska beaktas vill vi tvinga in två representanter i arbetsgruppen som arbetar med den nationella it-strukturen, säger Catharina Mann.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida