Vårdfokus har begärt in uppgifter från landets samtliga lärosätena om platsläget på de specialistutbildningar som startar i höst. Det visar sig att 20 av 23 inte lyckas fylla klasserna. Detta trots att söktrycket kan vara högt och många sjuksköterskor vill vidareutbilda sig.

Nygammalt problem

För tre år sedan genomförde regeringen en extra satsning för att stärka kompetensen i vården. Bland annat öronmärktes pengar för en utökning med 600 platser på specialistutbildningar för sjuksköterskor.  

Men nu rapporterar flera högskolor och universitet att de inte klarat att utöka  eftersom de har svårt att fylla de som redan finns.

Det är inget nytt fenomen, studentbristen fanns också före den planerade utökningen. Det visade Vårdfokus granskning redan 2016. Flest luckor fanns på de utbildningar där behoven av nya specialister var som störst.

Rekordfå studenter

Vårdfokus har denna gång tittat närmare på tre utbildningar som de flesta lärosätena har: psykiatri, operation och distriktssköterska. Samtliga har i dag 20-30 procent av platserna lediga.

På några lärosäten är det rekordfå studenter: Högskolan i Halmstad lyckas bara fylla drygt en tredjedel av platserna på distriktssköterske­utbildningen och på motsvarande utbildning vid Blekinge tekniska högskola saknas hälften av studenterna.

Inställda utbildningar

Mälardalens högskola valde att helt ställa in höstens utbildning till distriktssköterska på grund av för få sökande. Nyligen meddelade Mittuniversitetet att de blir tvungna att pausa nästa års specialistutbildningar inom ambulans, intensivvård, barn och barnmorska på grund av lärarbrist. Det kommer även att beröra grundutbildningarna.

Vfu-brist  och få lärare

I undersökningen anger högskolorna och universiteteten ofta liknande orsaker till varför det är svårt att fylla platserna:

  • Den vanligaste flaskhalsen är bristen på platser för verksamhetsförlagd utbildning, vfu, 13 av lärosätena anger det som den tuffaste utmaningen.
  • Brist på kvalificerade lärare är ett annat problem och lärosäterna konkurrerar ofta med varandra om disputerade sjuksköterskor som kan undervisa.
  • Även om söktrycket kan vara högt i början är avhopp vanligt. Det kan handla om att sjuksköterskorna inte får tjänstledigt för studier eller att de inte får betalt under studietiden.