Eget råd ska stärka inflytandet för Stockholms barnmorskor

Eget råd ska stärka inflytandet för Stockholms barnmorskor
– Möjligheterna att få genomslag för barnmorskeperspektivet i kvinnosjukvården har ökat väsentligt i vårt landsting, säger Eva Nordlund som tog initiativet till barnmorskeuppropet.

Ett 20-tal barnmorskor ska ta fram underlag inför diskussioner och beslut i Stockholms läns landsting.

När det så kallade barnmorskeuppropet i början av 2013 larmade om undermålig förlossningsvård fick de politiker och tjänstemän i Stockholmslandstinget att börja lyssna och ta till sig barnmorskornas beskrivningar av verkligheten och deras krav på att få vara med där besluten fattas. Redan förra hösten utsågs en andra sakkunnig barnmorska i landstingets specialitetsråd för reproduktion och nu har de två fått ett barnmorskeråd som bollplank.

– Möjligheterna att få genomslag för barnmorskeperspektivet i kvinnosjukvården har ökat väsentligt i vårt landsting. Vi hoppas förstås också att vi kan inspirera barnmorskor i andra landsting att hitta vägar för att nå fram till beslutsfattarna, säger Eva Nordlund som för år snart två år sedan tog initiativet till upproret.

Objektiv sakkunskap

Det finns 28 specialitetsråd i Stockholmslandstinget. Deras uppgift är att bidra med objektiv medicinsk sakkunskap till både den politiska ledningen, andra politiker, tjänstemän och produktionsnivån. I uppdraget ingår att förankra sig bland medarbetare och aktivt föra fram synpunkter i rådet.

Barnmorskerådet är en referensgrupp till Catharina Zätterström och Elena Bräne, de två vårdsakkunniga barnmorskorna i specialitetsrådet för reproduktion. Rådet består av 20-talet barnmorskor angelägna om att ge de sakkunniga gediget underlag inför diskussioner och beslut i reproduktionsrådet.

– Det har funnits ett informationsglapp mellan den kliniska verksamheten där barnmorskor verkar och den arena där besluten fattas. När vården utformas och förslag bereds måste självklart alla professioner som ansvarar för patienten finnas med. Vi kommer att förse de sakkunniga med aktuell information från alla de områden vi verkar inom så att de kan lyfta den i reproduktionsrådet, säger barnmorskan Ia Jeppsson som ingår i rådet.

Barnmorskeuppropet…

  • …startades av en grupp barnmorskor som en protest mot förhållandena i förlossningsvården i Stockholm.
  • Upproret spred sig i landet och förra hösten bildade barnmorskorna det nationella nätverket Barnmorskor för en god och säker förlossningsvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida