Hot och våld i vården

Kraftig ökning av hot och våld i vården

Kraftig ökning av hot och våld i vården
Personalen inom vården utsätts för allt mer hot och våld. Arkivbild: Istockphoto

På fyra år har antalet sjukskrivningar till följd av hot eller våld inom vård och omsorg ökat med över 40 procent. Mest utsatta är de som arbetar inom den slutna psykiatriska vården.

Det visar aktuell data som Vårdfokus har begärt ut från Arbetsmiljöverket.

Totalt ökade antalet arbetsolyckor i Sverige som orsakats av hot eller våld och som ledde till sjukfrånvaro med 32 procent mellan åren 2010 och 2014. Inom vård och omsorg var ökningen hela 41 procent, från 847 fall år 2010 till 1 194 fall år 2014.

Under hela perioden anmäldes sammanlagt 5 089 våldsrelaterade sjukskrivningar bland personal som arbetar inom vård och omsorg.

För varje år som går rapporteras allt fler fall. I år har fram till dagens datum har nära 800 fall registrerats hos Arbetsmiljöverket. Men det råder en eftersläpning på två eller tre månader i statistiken vilket gör att siffrorna snarare beskriver vad som hade hänt fram till september i år.

Värst inom psykiatrin

Inom den somatiska slutenvården anmäldes 547 sjukskrivningar till följd av hot och våld under perioden 2010-2014.

Men sett till antalet anställda är risken för att råka ut för hot eller våld inom psykiatrin åtta gånger så stor. Inom den slutna psykiatriska sjukvården anmäldes 95 sjukskrivningar under samma period.

Även på särskilda boenden för äldre är det relativt sett vanligare att personalen utsätts för hot och våld, jämfört med den somatiska vården.

Sjuksköterskor utsatt grupp

Av den statistik som Vårdfokus tagit del av framgår inte i vilken grad olika yrkesgrupper inom vården drabbas. Men för några år sedan gjorde några forskare vid sektionen för försäkringsmedicin på Karolinska institutet en studie om det på kommun- och landstingsanställda.

Andelen som sade sig ha blivit utsatta för hot eller våld någon gång under året var störst bland sjuksköterskor inom psykiatrin,  bland vårdare och behandlingsassistenter, samt bland sjuksköterskor och undersköterskor inom geriatrisk vård.

I våras gjordes en magisteruppsats i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet där litteraturen om forskningen kring hot och våld i vården granskades. Ny forskning visar exempelvis att drygt 60 procent av sjuksköterskorna inom olika områden i vården har blivit utsatta för någon form av hot och våld i sitt arbete.

Är nära patienterna

Att det är vanligare bland sjuksköterskor än bland exempelvis läkare kan enligt författarna till litteraturstudien bero på att sjuksköterskor spenderar mer tid tillsammans med patienterna och att doktorerna har en högre auktoritet i patienters och anhörigas ögon.

Forskningen visar också att verbalt våld oftast drabbar allmänsjusköterskor och att fysiskt våld är vanligast inom akutsjukvården, inom psykiatrin och på vårdhem.

Att bli utsatt för hot och våld kan få stora konsekvenser.Utbrändhet, depression, rädsla, posttraumatiskt stressyndrom, brist på arbetsglädje och minskad förmåga att sköta sitt jobb är inte ovanligt.

Långa köer ökar våldet

Faktorer som visat sig öka risken för att hot och våld ska uppstå är bland annat långa väntetider för patienterna och för lite personal i förhållande till antalet vårdplatser.

Störst är risken under helger, kvällar och nätter samt i slutet av månaden när många får sin lön utbetald.

Flera studier har visat att utbildning kan förebygga att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Exempelvis utbildning i hur krisrelaterade beteenden kan identifieras och besvaras, föreläsningar och diskussioner om hot och våldsamma situationer eller rollspel där personalen tränas i att möta hot och våld. Se länkar till tidigare artiklar i Vårdfokus.

Fakta

Statistiken säger ingenting om vilken typ av våld personalen har blivit utsatt för.

Hot eller våld som inte lett till sjukskrivning finns inte med i statistiken. Hur många som utsatts utan att för den skull ha tvingats stanna hemma framgår alltså inte.

Mörkertalet kan med andra ord vara stort. Å andra sidan kan man säga att siffrorna visar det mer allvarliga våldet som personal inom vård och omsorg utsätts för i sitt arbete, det som lett till sjukskrivning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida