Kartläggning

Stort behov av specialistsjuksköterskor inom neonatalvården

Stort behov av specialistsjuksköterskor inom neonatalvården
Ungefär 10 procent av alla nyfödda behöver neonatalvård, vilket motsvarar ungefär 10 000 barn per år. Ungefär en tredjedel av dem är för tidigt födda. Andra vårdas till exempel för andningssvårigheter, infektioner, lågt blodsocker eller gulsot. Arkivbild: Getty Images

Det behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor, mer forskning och fördjupat fokus på familjecentrerad vård. Neonatalvården står inför en rad utmaningar visar en studie från Sveriges kommuner och landsting.

Som ett led i den nationella satsningen på förlossningsvården har Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomfört en studie om neonatalvården. Vården av för tidigt födda och sjuka nyfödda hänger nära ihop med mödravård, förlossningsvård och barnhälsovård och är en viktig del av vårdkedjan.

Genom intervjuer med patientföreträdare, personal, chefer, forskare och sakkunniga inom området har SKL kommit fram till att det finns en rad förbättringsområden inom neonatalvården.

Kompetensbristen svårast

I stort sett samtliga intervjuade är eniga om att bristen på specialistutbildade neonatalsjuksköterskor är den största utmaningen. Den begränsade tillgången leder till stängda vårdplatser och medicinskt omotiverade transporter.

Läs mer: Fyra nyfödda har vårdats i Finland i sommar

              ”Neonatalvården rena resebyråverksamheten”

Obekväma arbetstider, långvarig stress och emotionell belastning bidrar i stor utsträckning till att sjuksköterskorna i allt högre utsträckning söker sig till andra arbetsplatser. Många framhåller även vikten av löpande kompetensutveckling.

Sjuksköterskorna inte rustade

De pekar också på att specialistutbildningen inom barnsjukvård innehåller för lite neonatologi och att sjuksköterskorna därför inte känner sig rustade att arbeta inom den avancerade vården. Behovet av stöd är också stort eftersom vården ofta är psykiskt påfrestande med svårt sjuka barn och familjer i kris.

I dag finns bara en renodlad specialistutbildning i neonatal omvårdnad som ligger i Stockholm. Det skulle behövas fler alternativ, till exempel i Västra Götaland  som ordnar uppdragsutbildningar för anställda sjuksköterskor inom neonatalvården.

Läs mer: Första specialisterna i neonatal omvårdnad klara

Ge plats för familjen

Ett annat förbättringsområde är familjecentrerad neonatalvård. Trots att Sverige ligger i framkant kan förutsättningarna förbättras. Här behövs så väl organisatoriska förändringar som lokaler som fungerar för till exempel för samvård av mammor och barn.

Eftervården av barnen behöver också stärkas och samordnas för att undvika glapp i vårdkedjan. I dag har flera av sjukhusen mobila team som kan ge neonatalvård i hemmet, men de behöver bli fler.

Förslag på åtgärder

Ytterligare en stor utmaning är bristande kunskapsunderlag. Neonatologi är en relativt ny specialitet där utvecklingen går snabbt framåt. Det gör att det saknas evidens och tydliga rekommendationer för vård och behandling vilket i sin tur leder till lokala skillnader.  

Tillsammans med de intervjuade har SKL nu tagit fram en rad förslag på åtgärder inom de olika förbättringsområdena på nationell, regional och lokal verksamhetsnivå. Det kan du läsa mer om här.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida