”100 procent rätt direkt vore konstigt”

Utvärderingen visar att tillgängligheten i vården har ökat i Stockholm. Det tycker sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) är otroligt glädjande. Men barnsjukdomarna måste rättas till.

Filippa Reinfeldts viktigaste drivkrafter för att införa vårdvalet var att öka valfriheten och tillgängligheten för patienterna. Där tycker hon redan att man kan se klara förbättringar eftersom utvärderingen visar att besöken har blivit fler och väntetiderna kortats.

– Det visar att vi är på rätt väg, säger hon.

Samtidigt får Vårdval Stockholm kritik från flera håll, även i de utvärderingar som landstinget själv har beställt. Ersättningssystemet kritiseras för att vårdpengen enbart viktas utifrån patienternas ålder och inte utifrån deras vårdbehov. Ingen hänsyn tas heller till den sociala och ekonomiska situationen i de olika områden där vårdmottagningarna verkar.

Filippa Reinfeldt är öppen för att göra justeringar. Men det handlar då om att ändra i »ålderstrappan« – inte om att återinföra en ersättning som ger mer till socialt utsatta områden.

– Den modell vi hade tidigare var orättvis och byggde inte på att resurser fördelades efter behov. Hur mycket ersättning mottagningarna fick berodde snarare på hur duktiga de var i förhandlingar och upphandlingar, säger hon.

– Däremot har det visat sig från bland annat Tensta att utomeuropeiska invandrare får vissa sjukdomar i en lägre ålder. Då är jag beredd att ompröva åldersfaktorn så att en högre vårdpeng kan utgå tidigare än den gängse 65-årsgränsen, men där har vi inte landat politiskt ännu.

Systemet med ersättning per läkarbesök har också kritiserats för att vara kostnadsdrivande genom att patienter bokas in för onödigt många besök. Filippa Reinfeldt avvisar den kritiken:

– Utvärderingen visar att det totalt sett är fler nybesök. Det är alltså fler människor som når fram till vården och det är något vi ville uppnå. Om kostnadsökningen handlar om ökad tillgänglighet är det bra, för det betyder att människor får snabbare behandling.

En effekt av Vårdval Stockholm är att fler nya husläkarmottagningar har etablerats i rika stadsdelar än i fattiga. Filippa Reinfeldt skulle gärna se fler mottagningar i områden med stor vårdtyngd, men tycker inte att det är konstigt att många nya etableras i innerstaden.

– För mig är det en signal om att många vill höra till en vårdcentral nära sin arbetsplats, säger hon.

Den kritik som bland annat har kommit Vårdförbundet till del om att läkare nu börjar utföra arbetsuppgifter som sjuksköterskorna tidigare har gjort och att det blivit svårare för sjuksköterskor att driva egna mottagningar har också nått fram till Filippa Reinfeldt, men hon tror inte att detta kan ha med Vårdval Stockholm att göra.

– Vi ser att sjuksköterskorna och undersköterskorna tar emot i stort sett lika många besök som tidigare. Det visar att läkarna inte har tagit deras jobb, däremot visar det sig att vi är på väg mot en för patienterna mer tillgänglig vård.

Filippa Reinfeldt är dock beredd att se över om det ligger något i sjuksköterskornas kritik.

– Det vore konstigt om vi hade hamnat 100 procent rätt från början. Vi kommer varje år att se över regelboken och ersättningen för att få systemet att fungera bättre.

Kritiken om att den förebyggande vården skulle ha blivit lidande genom att det gäller att hinna med så många besök som möjligt håller sjukvårdslandstingsrådet inte med om.

– Jag skulle vilja säga att det är tvärtom. Vi trycker mycket på förebyggande arbete och har bland annat infört hälsosamtal för alla 75-åringar.

Filippa Reinfeldt medger ändå att den högre arbetsbörda som har blivit följden av Vårdval Stockholm kan ha lett till att utbildning och kompetens-överföring bland personalen har blivit lidande. Det är också något som påpekas i utvärderingen.

– Det är självklart ingen bra utveckling. Det är viktigt att verksamhetscheferna är uppmärksamma på detta och ser till att medarbetarna får tid att utvecklas, säger hon.

En annan sak hon gärna vill förbättra är tillgången på sjukvårdsutbildade tolkar för att få en mer effektiv vård i invandrartäta områden.

– Man skulle önska att fler ville utbilda sig till sjukvårdstolkar. Det kommer vi att ha stort behov av i framtiden, säger Filippa Reinfeldt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida