Frågeakuten januari 2021

Frågeakuten nr 1-2021

Frågeakuten nr 1-2021
Vårdförbundet anser att det av patientsäkerhetsskäl krävs att vaccinationer mot covid-19 ges av legitimerad personal. Illustration: Anna Windborne-Brown

I det här numret besvaras frågor som: Vem får ge covidvaccinationer? Vad gäller vid covidtestning av kollegor? Och vad är vitsen med kollektivavtal?

26 januari

Vem får vaccinera?

Är det bara specialistsjuksköterskor som får ge vaccinationer? Vilka regler gäller?

Svar: Alla sjuksköterskor (och läkare) får ge/administrera vaccinet. Det är också möjligt att delegera administreringen av vaccin till icke-legitimerad personal. Det finns inga uttryckliga hinder för det i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Men Vårdförbundet avråder från delegering till icke-legitimerad personal eftersom förbundet anser att det av patientsäkerhetsskäl krävs att vaccinationer mot covid-19 bör ges av legitimerad personal.
Däremot kommer behörigheten att ordinera vaccin mot covid-19 vara begränsad. Enligt de föreskrifter som träder i kraft den 1 januari 2021 ska de som får ordinera vaccin vara distriktssköterskor och barnsjuksköterskor. (Läkare har i princip obegränsad ordinations- och förskrivningsrätt.) I vissa situationer kan även andra sjuksköterskor vars utbildning anses likvärdig med distriktssköterskors och barnsjuksköterskors specialistutbildning vara behöriga om verksamhetschefen anser det. Det finns mer skrivet i vägledningen

Gå ner i tid inför pension

Jag jobbar inom regionen och fyller snart 64 år. I samband med födelsedagen skulle jag vilja trappa ner arbetet successivt. Hur mycket har jag rätt att gå ner i tjänst?

Svar: För att vara tjänstledig en viss del eller skriva ner tjänstens sysselsättningsgrad behöver du göra en överenskommelse med arbetsgivaren. Du har alltså inte rätt att gå ner en viss procent (om ni inte har ett särskilt lokalt kollektivavtal som reglerar detta), utan du behöver ha en dialog med chefen.

Covidtest på kollegor

Vilka regler gäller om chefen anmodar oss att genomföra provtagning på kollegorna för att covidtesta på arbetsplatsen?

Svar: Det finns inga hinder för att testa personal på samma sätt som man testar patienter. Metod och testmaterial måste vara likadant oavsett vem det tas prov på. Om man börjar testa personal på arbetsplatsen är en förutsättning att det är helt klart att det är frivilligt för medarbetarna att testa sig. Det är bara smittskyddsläkaren som kan tvinga fram testning med stöd av smittskyddslagen.
Vid testning på arbetsplatsen blir medarbetarna patienter och då bör arbetsgivarens vårdgivaransvar beträffande följande delar klargöras:

 • Såväl testning som provsvar ska journalföras. Hur ska det gå till? Är det i verksamhetens ordinarie journalsystem? Lägger man upp en journal för de medarbetare som testas?
 • Vem informerar om provsvaret? Det är inte lämpligt att provtagaren, som är kollega, informerar. Det kan till exempel i stället vara bättre att varje medarbetare som provtagits får information direkt av labbet.
 • Finns det en patientförsäkring som även täcker medarbetarna när de är patienter om något går fel vid provtagningen?

Detta är frågor som arbets­givaren/vårdgivaren ska besvara före provtagningen. När det gäller frågan om det ingår i arbetsuppgifterna är svaret ja, om man ser det som att personalen i och med provtagningen blir patienter.

Vitsen med kollektivavtal

Jag funderar på att ta ett jobb på ett litet privat företag som driver ett äldreboende för lite mer välbärgade äldre. Det ver-kar väldigt trevligt men i förbifarten nämnde chefen att de inte har kollektivavtal, utan lite bättre villkor. Vad är egentligen vitsen med kollektivavtal?

Svar: Vitsen är att varje enskild person inte behöver göra ett fullständigt och heltäckande enskilt anställningsavtal när hen ingår ett anställningsavtal med en arbetsgivare. I kollektivavtalen finns bestämmelser om en lång rad villkor — som tjänstepension, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, riktlinjer för lönesättning, arbetstider, semester, sjuklön med mera.

För att arbetsgivaren ska vara intresserad av att teckna kollektivavtal med ett fackförbund krävs att huvuddelen av dem som arbetar hos arbetsgivaren är medlemmar i förbundet.

Eftersom alla arbetsvillkor inte finns i lag i Sverige, exempelvis finns ingen lagfäst lägsta lön, är kollektivavtalen det enda skyddet mot exempelvis oskäligt låga löner. När det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen är det extra viktigt att du i ditt enskilda anställningsavtal kommer överens om dina villkor:

 • Anställningsform. Tillsvidare (fast), för viss tid, provanställning.
 • Lön och när den kan revideras, Övertidsersättning, ob-ersättning, jour och beredskap. Vad gäller?
 • Arbetstid. Vilket heltidsmått gäller per helgfri vecka eller något annat?
 • Tjänstepension. Hur mycket i procent av din lön betalas in och var förvaltas det? Hur får du insyn?
 • Vilka försäkringar gäller vid föräldraledighet, sjukdom, arbetsskada och dödsfall?
 • Uppsägningstid. Från din sida och från arbetsgivarens sida.
 • Annat som normalt regleras i kollektivavtal, till exempel möjlighet att med betald ledighet gå till läkare, delta i begravning med mera.
 • Vilken rätt har du till kontinuerlig kompetensutveckling?

Fråga Vårdförbundet Direkt

Här svarar Vårdförbundet Direkt på frågor från dig som är medlem.

Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420

Eller ställ din fråga på webben: vardforbundet.se

Läs mer från Frågeakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida